Tính từ thời điểm Người mua đặt hàng, Người bán có tối đa 1.5 ngày (không tính Chủ nhật, ngày lễ) để xác nhận và giao đơn hàng cho Đơn vị vận chuyển.

Ví dụ về đơn hàng đúng hạn:

  • Đơn hàng được đặt vào ngày 5/9, Người bán phải xác nhận đơn hàng trễ nhất trước 3PM ngày 7/9 và giao hàng cho Đơn vị vận chuyển trong ngày 7/9.

Ví dụ về đơn hàng không đúng hạn:

  • Nếu đơn hàng không được xác nhận trước 3PM đơn hàng sẽ bị hủy vào cuối ngày và tính vào Tỷ lệ đơn hàng không thành công
  • Nếu Người bán đã xác nhận đơn hàng nhưng đến trước 3PM ngày 8/9 mới giao hàng cho Đơn vị vận chuyển, đơn hàng sẽ bị tính vào Tỷ lệ đơn hàng giao trễ
  • Nếu Người bán đã xác nhận đơn hàng nhưng đến 24h ngày 8/9 vẫn chưa giao hàng cho Đơn vị vận chuyển, đơn hàng sẽ bị hủy và tính vào Tỷ lệ đơn hàng không thành công