Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Tính năng tin nhắn quảng bá, gửi tin nhắn cho khách đã bỏ sản phẩm vào giỏ hàng 10/3/2020

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa