Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  đặt đơn ảo bằng ẩn danh và dcom

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa