1# sơ lược về các bước phải làm

Hoàn thành và tiếp tục