Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  HẠN MỨC HOA HỒNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NÂNG HẠN MỨC

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa