Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Lời chào hàng trong nhóm không gây phản cảm

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa