Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  16.2 - Các thành phần trên chatbot

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa