Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  11.5 - Tạo chiến dịch remarketing vào tệp Looklike

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa