Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Chuyên nghiệp hóa tên sản phẩm và chọn đúng ngành hàng tương ứng

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa