Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Xác định những vấn đề mà sản phẩm có thể gặp phải

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa