Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  5.4 - Ứng dụng làm video, hình ảnh, logo, các ấn phẩm đa năng trên máy tính

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa