Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  7.11 - Kiểm tra tên miền sau khi mua, cài đặt DNS trỏ về Landing page cho Tên miền chính và Tên miền phụ

Nội dung bài học bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa